EnglishSlovak
EnglishSlovak

Ďakujeme za venovanie 2% z vašich daní na podporu športu.

Naše údaje potrebné na vyplnenie formulárov:
IČO: 53502680
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: GSA – pomáhame športu o.z.
Adresa: Nad plážou 15, Banská Bystrica, 974 01
IBAN: SK25 1100 0000 0029 4410 0307

>> Potrebné tlačivá nájdete tu <<

Poukázanie 2 % z dane z príjmu umožňuje darcom poskytnúť jedenkrát do roka finančný dar nášmu občianskemu združeniu a to bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov. Darcom môže byť každá fyzická a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

Som zamestnanec – Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Pred tým než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. Darca poukáže 2 % zo zaplatenej dane z príjmu na podporu našej neziskovej organizácie. Vyplnením príslušných údajov v daňovom tlačive tak rozhodne o priamom využití tejto finančnej čiastky (inak určenej do príjmov štátneho rozpočtu) na verejnoprospešné aktivity, ktoré sú jej blízke. Po zaplatení dane prevedie daňový úrad príslušnú čiastku na účet našej organizácie.

Požiadajte do 15. 2. 2022 – Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potvrdenie o zaplatení dane – Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Vypočítajte – z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste zamestnancom, vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2 · Vyhlásenie – do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete. Tlačivo si vytlačte.

Doručte tlačivá na daňový úrad

Ďakujeme.

Som fyzická osoba – Podávam si daňové priznanie sám, SZČO – živnostník

Po ukončení účtovného obdobia 2021 vykonajte účtovnú uzávierku.

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte: 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste SZČO, vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2

Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu A nájdete v VIII. oddiely · Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu B nájdete v XII. oddiely.
Podajte daňové priznanie

ĎAKUJEME

Doplňte do daňového priznania : v daňom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa

Som právnická osoba – patrím medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu

Po ukončení účtovného obdobia 2021 vykonajte účtovnú uzávierku.

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane

Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane

V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov · Kolónky pre poukázanie 1% (2%) v prípade daňového priznania pre právnické osoby nájdete v VI. časti daňového priznania

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram